Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities 
1.1 Kameleonshop.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer: 27192045 met BTW nummer: NL80921629B01
1.2. Kameleonshop.com is een online webshop in Kameleon sieraden, welke via www.kameleonshop.com bezocht en besteld kunnen worden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.kameleonshop.nl, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt kameleonshop.nl u een schriftelijk exemplaar van de Algemene Voorwaarden. 
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

Artikel 3. Overeenkomsten 
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Kameleonshop.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen 
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd. 
4.2 Kameleonshop.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5. Betalingen 
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf verzending. Betaling is mogelijk door: 
Paypal
Credit Card 
iDeal 

5.2 De klant geeft kameleonshop.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 
5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Kameleonshop.nl

Artikel 6. Levering 
6.1 Kameleonshop.nl streeft ernaar om bestellingen binnen twee tot drie (2-3) werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
6.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen dertig (30) dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 
6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 
6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan kameleonshop.nl verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 8. Ruilen van artikelen 
8.1 Artikelen, die u via kameleonshop.nl heeft gekocht, kunnen met opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits: 
- U binnen 7 dagen na ontvangst een e-mail stuurt naar info@kameleonshop.nl onder vermelding van: 

- Naam artikel 
- Aankoopdatum 
- Reden van ruiling 
- Bank- of Gironummer 

NB Na aanmelding van uw ruiling ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren). 

- De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en/of in originele verpakking voldoende gefrankeerd worden teruggezonden. 
- De artikelen, welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan ons teruggezonden zijn. 

8.2 De verzendkosten van het retour te verzenden artikel zijn voor rekening van de klant. Kameleonshop.nl neemt de verzendkosten voor het opnieuw te verzenden artikel eenmalig voor haar rekening. 
8.3 Kameleonshop.com accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. 
8.4 Uw ruiling zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd. 

Artikel 9. Klachten 
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling 
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar info@kameleonshop.nl. 

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en) 
9.2 Gedurende een termijn van twee (2) maanden na aankoopdatum geeft Good-sense.nl volledige garantie op materiaal en arbeidsloon. 
9.3 Gebreken aan een product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, worden kosteloos hersteld, indien de gebreken onmiddelijk na constatering worden gemeld. 
9.4 Direct na constatering van een gebrek aan een product stuurt u een e-mail naar info@kameleonshop.nl onder vermelding van: 
- aankoopdatum 
- een zo volledig mogelijke beschrijving van het gebrek aan een product. 
NB Na aanmelding ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren). 
9.5 Geen aanspraak op garantie bestaat indien de gebreken aan het product terug te voeren zijn op onjuist gebruik, normale gebruiksslijtage, 
9.6 Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. 
9.7 Te allen tijde dient bij garantie de originele aankoopbon (die tevens als garantiebewijs functioneert) te worden overlegd. 

Artikel 10. Annulering van uw bestelling 
Iedere bestelling kan, mits nog niet verzonden worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@kameleonshop.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Kameleonshop.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. 

Artikel 11. Herroepen 
11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst de gehele bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres komen voor rekening van de koper. 
11.2 Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het bezorgadres contact op te nemen met kameleonshop.com via info@kameleonshop.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen een (1) werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. 
11.3 Uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het bezorgadres dient het product teruggestuurd te worden voor rekening van de koper. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Kameleonshop.nl plaats. 
11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 12 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending worden beschouwd als een ruiling conform artikel 9 van de Algemene voorwaarden van kameleonshop.com.

Artikel 12. Overmacht 
12.1 Kameleonshop.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Kameleonshop.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kameleonshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 14. Overige bepalingen 
Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kameleonshop.nl, tekst- of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. 

Algemene Voorwaarden van: 
Kameleonshop.nl 

E-mail: info@kameleonshop.nl
Website: www.kameleonshop.nl

Kamer van Koophandel: 27192045
BTW-nummer: NL809216292B01

ING bank 
Rekeningnummer: NL..INGB0667638415

Heeft u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@kameleonshop.nl.  Wij trachten uw e-mail direct te behandelen. U ontvangt binnen uiterlijk 3 werkdagen een reactie van Kameleonshop.nl